Kiralama Sözleşmesi

Genel Kiralama Koşulları   
İşbu "Genel Kiralama Koşulları" (Kısaca "Sözleşme") taraflar arasında imzalanan ARAÇ TESLİM FORMU ve KİRA KONTRATI'nın (Kısaca "Form") eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu sözleşme ile (Kısaca "Kiraya Veren") maliki ya da işletme sahibi bulunduğu Form'da belirtilen aracı, belirlenen tarihlerde, Form'da adı ve adresi bulunan Kiracı'ya kiralamıştır. Kiracı işbu sözleşme konusu aracı koşullara uygun olarak kullanmayı (kiralama süresi, iade saati, dönüş istasyonu vb.), kira ücretini tam ve zamanında ödemeyi beyan ve taahhüt eder. Kiracı gerek aracı teslim alması, gerekse iade etmesi sırasında düzenlenecek Araç Teslim Formlarını imzadan imtina etmeyeceğini, Formları imzalamaması halinde formda yazılanları koşulsuz kabul etmiş sayılacağını, form içeriğine herhangi bir itirazı olması halinde imzadan imtina yoluyla değil, ancak masrafı kendisine ait olmak kaydı ile  bir uzmana ekspertiz yaptırmak kanalıyla itiraz ve iddialarını ileri sürebileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
İşbu sözleşme Araç Teslim Formunun ve Kira Kontratının eki ve ayrılmaz parçası olup, kiraya konu aracın kira süresi Araç Teslim Formu ve Kira Kontratı ile düzenlenmektedir. Kiraya Veren tarafından Kiraya  Veren tarafından Kiraya Verenin işbu sözleşmeyi hiçbir sebep ileri sürmeksizin her zaman feshetme hakkı saklıdır.
1) Kiracının sözleşme ve eklerinde beyan ettiği adres, yasal tebligat adresi olup, Kiraya Verene yazılı olarak adres değişikliği bildirilmedikçe bu adrese yapılacak tüm bildirimler Tebligat Kanunu
hükümlerine göre tebliğ edilmiş ve geçerli sayılacaktır.
2) Kiracının işbu sözleşmeyi imzalaması ile, söz konusu aracı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam faal vaziyette ve iyi durumda teslim aldığını, aracın Formda belirtildiği gibi teslim edildiğinin esas olduğunu, araçta teslim sırasında var olan her türlü ayıbın Formda belirtileceğini, aksi halde aracın Kiraya Verene iadesi sırasında tespit olunan her türlü ayıba Kiracı'nın sebep olmuş kabul
edileceği hususunda taraflar mutabıktır. Kiracı, aracın teslimi sırasında Formda tanımlananlar haricinde hiçbir hasar ve kaza izi bulunmadığını kabul eder.
3) Kiracı aracı, araca ait tüm belgeler, aksesuar avadanlıkları, yedek lastiği ile birlikte teslim aldığı gibi araç kiraladığı ofise veya sözleşmede belirtilen başka bir yerdeki Kiraya Veren ofisine iade edecektir. Kiracı, kiralanan aracın kullanımı sürecinde talep edeceği bebek koltuğu, navigasyon cihazı vb. ilave hizmet ve donanımların Kiraya Veren tarafından bildirilecek ek kira bedelini de işbu sözleşme
hükümlerine uygun olarak ödemek zorundadır. Ayrıca kiracı kiralanan aracın kullanımı sürecinde talep edeceği bebek koltuğu, navigasyon cihazı, taşınabilir modem vb. ilave hizmet ve donanımları kiralama başında teslim aldığı kondisyonda kiraladığı ofise veya sözleşmede belirtilen başka bir yerdeki Kiraya Veren ofisine iade edecektir. Cihaz ve donanımların hasar görmesi, bozulması, kaybolması
durumlarında oluşacak masrafları Kiracı nakden ve defaten ödeyeceğini taahhüt eder. Nakden ve defaten ödeyeceği tutar ilgili ek Ürünün marka/modeli için sıfır bedelidir.
4) Kiracının sağlam ve iyi durumda teslim almış olduğu araçta kullanım hatası ve/veya dikkatsizlik tedbirsizlik nedeni oluşan; sayılanlarla sınırlı kalmaksızın araç içi ve dışında oluşacak hasar, arıza, aracın normal yıkama şartları ile temizlenemeyecek kadar kirli olması nedeniyle aracın onarım ve
temizliğini gerektiren fakat trafik sigorta kuralları kapsamında sigortadan talep ve tahsil edilemeyen, gerek Kiraya Veren gerekse üçüncü kişiler nezdinde doğan her türlü doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve cezalardan münhasıran Kiracı sorumludur.
5) Kiracının Ekonomi grup araçlarda en az 21 yaşında ve 1 yıllık ehliyet, orta grup araçlarda 24 yaş ve 3   yıllık ehliyet, üst grup araçlarda 27 yaş ve 5 yıllık ehliyet sahibi olması gerekmektedir. Kiracı dışında aracı kullanacakların da genel kiralama koşullarına uygun süreleri doldurmuş olması, ek sürücü olarakKiraya Verene önceden yazılı olarak bildirilmesi ve/veya sözleşme üzerine bilgilerinin kayıt edilmesi ve ek sürücünün Kiracı ile aynı koşulları sağlamak koşulu ile mümkündür. Aksi halde gerek Kiraya Veren gerekse üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zarardan münhasıran Kiracı sorumludur.


6) Türk vatandaşlarının kiralama için yapılan ön görüşme sürecinde ve kiralama işlemleri esnasında sürücü belgelerini ve ulusal kimlik belgesini ibraz etmeleri zorunludur. Bu kişiler, kiralamaya hak kazanabilmek için, geçmeleri gereken bir kredi kontrolüne tabi olacaktır, Kiraya                Verenin belirlediği kriterlere göre kredi notu kontrolünden geçemeyen kişiler araç kiralama hakkına sahip olamayacaklardır.
7) Kiralama başında Kiraya Veren uygun gördüğü araç gruplarında Kiracıdan teminat senedi alır.
8) Kiralama süresi minimum 24 saattir. Bu süreden daha kısa kiralamalarda kira ücreti 1 (bir) gün
olarak hesaplanacaktır. Kiracı, geçerli fiyat tarifesindeki günlük kira ücretinin kira gün sayısı üzerinden hesaplanan kira bedelini peşin olarak nakden ve defaten ödemekle yükümlüdür. 


Kiracı kira ücretinin dışında ayrıca;
a) İki saate kadar olan uzamalarda ücret tahsilatı yapılmayacaktır. 26 saati geçen kiralamalarda bir günlük kira bedeli müşteriden tahsil edilir. Araç, "Araç Kira Kontratı"nda belirtilen dönüş tarihinde dönmeyerek kira süresi uzarsa "Kiraya Veren" uygulanacak günlük kiralama fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar, b) Kiralama sonunda ortaya çıkabilecek tek yön ücretini ödemekle mükelleftir.
b) ARAÇ TESLİM FORMU üzerinde belirtilen yakıt miktarı ile kiracıya teslim edilir. Aracın 'ARAÇ TESLİM FORMU üzerinde belirtilen yakıt miktarından daha düşük seviyede teslim alınmasından doğan yakıt     bedeli farkı ve bu bedelin %25’i oranında uygulanacak hizmet bedeli toplamını Kiracı ödemekle mükelleftir.
c) Yakit, otoyol geçiş ücretleri, her türlü park ve ulaşım masrafları ile kiralananın kullanılmasına yönelik her türlü yan gider, masraf ve kiralananın Kiracıya teslimi sonrasında doğacak tüm masraflar münhasıran Kiracıya ait olduğundan bu kapsamda ki tüm bedelleri ödemekle mükelleftir.
9) Kiracı ödemeleri kiralama süresinin başlangıcında kredi kartı veya voucher (cari) ile yapacaktır. Kiracı kira bedelinin ve sözleşme kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren bedellerin muaccel olacağını ve fatura tarihinden itibaren aylık %5 (yüzde beş) temerrüt faizi ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Kiralama başlangıcında kiralamanın başlangıç tutarına karşılık bir teminat bedeli, Kiracının kredi kartından tahsil edilecektir. Kiracı teminat bedeli ile oluşan kira bedeli, her türlü trafik ve kaçak geçiş vs ceza bedelleri ve hasar zarar bedellerini tahsilatlarına itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.
10) Sözleşmede belirtilen iade tarihini ileri bir tarihe almak yeni kira dönemine ait kira bedelinin ödenmesinin yanı sıra, Kiraya Veren'in onayı ile mümkündür. Kiraya Veren' in onayı olmaksızın kira süresinin uzatılması, kira bedeli ödense dahi mümkün değildir. İşbu belirli süreli kira sözleşmesi olup, süre sonunda tarafların aksi yönde açık mutabakatı sağlanmadıkça kiralanan araç, ürün/ek ürün hiçbir ihtar veya ihbar gerekmeksizin Kiraya Verene iade edilecektir.


11) Kiracı sözleşme konusu aracı, Trafik Kanun ve Talimatları doğrultusunda ve özenle kullanacak, trafik kurallarına riayet edecektir. Kiracı, Karayolları Kanunu, Yönetmeliği ve ilgili tüm mevzuata uymak  zorundadır. Kiracı, sürücü olarak bu yükümlülüklerinden habersiz olduğunu iddia ederek sorumluluktan kurtulamaz. Kiracı mevzuata aykırı davranışlar sonucu oluşan her türlü hukuki ve cezai masraflardan sorumludur. Kiralananın Kiracıya teslimi sonrasında ilgili araca kesilen ve Kiracı tarafından ödenmeyen trafik cezalarını, ilgili cezanın Kiraya Verene Kiracı ve/veya ilgili makamlarca bildirilmesi koşulu ile yasal süresi içinde Kiraya Veren tarafından ödenecek ve her işlem için cezanın %30'una eş gelen değerde hizmet bedeli uygulanarak kiracıdan tahsil edilecektir. Kiracı, ilk yazılı bildirim üzerine derhal, ayrıca mahkeme kararı gerekmeksizin Kiraya Verenin ödemek durumunda kaldığı bedeli ve hizmet bedeli, cezai şart vb. her ne ad altında olursa olsun tüm ek ücretleri ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
12) Kiralanan aracın her ne şekil ve şartta olursa olsun kiraya verilmesi, bedelsiz de olsa üçüncü şahıslara kullandırılması yasak olup, aracın ayrıca;
a) Ek sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından,
b) Herhangi bir vasıtayı çekmekle veya itmekle,
c) Gelir karşılığı yolcu veya mal taşımasında,
d) Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışarısında kullanılmasında,
e) Yarış, hız tayini, ralli, sağlamlık denemesi motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda,
f) Aracın üretici firma tarafından belirlenmiş teknik ve tahammül güçlerine uygun olmayan arazi koşullarına ve uygun olmayan yol şartlarında,
g) Gümrük mevzuatlarında ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya gayri kanuni işlerde.
h) Her türlü yasa dışı amaçlı iş, terör, devlete ve yasalara aykırı konularda kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu hallerden herhangi birinin tespiti halinde Kiraya Veren'in her türlü zararı ilk yazılı bildirimi üzerine derhal Kiracı tarafından karşılanacaktır. Kiraya Veren'in sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır.
I) Aracın karayolları dışında kullanılması ve kurtarma hizmeti almasına imkan tanımayacak şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır.
13) Kiralanan araca ait tüm kanuni zorunlu sigortalar Kiraya Veren tarafından yaptırılmıştır. Kiracı
aşağıda belirtilen koşullarda aracın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin her türlü giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul ve taahhüt eder:
a) Kaza anında alkol ve/veya uyuşturucu ve/veya uyku geciktirici ilaçlar etkisi altında ise,
b) Yasal hız sınırlarının aşıldığı durumlarda (kaza tespit raporunun kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi) ve aracın herhangi bir şekilde Trafik kanunlarına aykırı kullanılmasında,
c) Trafik kaza raporunun (anlaşmalı tutanak, polis veya jandarma raporu) alınmadığı durumlarda,
d) İşbu sözleşmenin akdinden sonra Kiracı herhangi bir nedenle araç kullanma yetkisini kaybederse (ehliyete el koyulması, trafiğe çıkmaya engel herhangi bir hastalık vb.) derhal Kiraya Veren'e durumu bildirecek ve aracı iade edecektir.
Yetkisi bulunmamasına rağmen Kiracının aracı iade etmemesi halinde,
e) Aracı Kiracı ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenenlerin haricindeki şahısların kullanması neticesinde meydana gelen hasar ve/veya kazalarda,
f) Hazine müsteşarlığı ve/veya Türkiye Sigorta ve Reasürans şirketleri birliği tarafından yasal mevzuat ve ilgili yönetmeliklere yapılacak değişiklikler kapsamından kasko poliçesi genel şartları gereğince hasar bedelinin ödenmediği ve/veya sigorta şirketinin herhangi bir nedenle ödeme yapılmadığı durumlarda,
g) Araç çalınmalarında genel kasko kuralları geçerli olup aşırma benzeri sigorta firmalarının hırsızlık
olarak nitelendirmediği kasko kapsamında dahil edilemeyen ve sigorta şirketlerinin ödeme yapmadığı durumlarda Kiracı araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi peşinen kabul eder.
h) Kiracının kiralanan araç ile karıştığı herhangi bir kazada Kiracıya alkol, uyuşturucu, olay yerini terk veya herhangi bir şekilde genel trafik kaidelerine uymaması nedeniyle bir ceza verilmişse Kiraya Veren kira bedelinin yanında kaza nedeniyle uğradığı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları Kiracıdan talep edebilir.
14) Kiracı ve tanımlanmış ek sürücülerin kira süresi içerisinde kaza veya hasar olması durumunda Kiraya Veren'in ve sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri yerine getirmekle mükelleftir:


a) Kendisi, araç ve üçüncü kişiler ile ilgili kendisinden beklenebilecek azami güvenlik önlemlerini
almak, b) Tutanak, polis ve/veya jandarma raporu vb. gerekli tüm trafik kaza raporlarının ve belgelerin temin edilerek Kiraya Verene iletilmesi,
c) Karşı taraf/tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik poliçelerinin fotokopisinin alınması,
d) Olay yerinin fotoğrafının çekilmesi,
e) Maddi, ölümlü, cismani zararla sonuçlanan kaza durumunda en yakın polis veya jandarmaya bildirilmesi,
f) Kaza ile ilgili tüm evrakların kazanın gerçekleşmesinden itibaren yirmi dört saat içinde Kiraya Verene ulaştırmak.
g) Ayrıca deprem, sel, dolu, heyelan, yıldırım düşmesi vb. doğal afetler veya meydana gelebilecek
terör, kaos gibi sebeplerden dolayı araç/araçlarda herhangi bir hasar oluşması durumunda söz konusu hasarlara ilişkin ilgili resmi makamlardan gerekli rapor ve evrakları temin edip en geç 48 saat içinde
Kiraya Veren'e ulaştırmak. 


15) Kiracı, aracın her türlü güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli          olarak park etmekle yükümlüdür. Aracın çalınması durumunda hırsızlık güvencesinden faydalanabilmek için; ruhsat ve anahtarı iade ederek gerekli önlemleri aldığını ve ilgili emniyet makamlarına gerekli başvuruları yaptığını kanıtlamakla mükelleftir. Aksi halde Kiracı kasko kapsamına dahil edilmeyen ve sigorta şirketi tarafından zarar ödemesi yapılmayan durumlarda aracın güncel satın alma bedelini ve diğer zararları ödemekle yükümlüdür. Kiracı, plaka kaybından kaynaklanan zararlarda iki plakanın yeniden çıkarılması bedeli ve hizmet bedelini, anahtar kaybında da üretici firmanın belirlediği anahtar bedelini hizmet bedeli de dahil edilerek ödemek durumundadır.
16) 3. şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zarar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik
sigortası limitleriyle sınırlı olup, trafik sigorta kapsamında olmayan tüm sorumluluk ve yükümlülükler Kiracıya ait olup Malik/işleten sıfatı nedeniyle Kiraya Verene rücu edilebilecek tüm hasar ve zararlar, ayrıca mahkeme kararı gerekmeksizin Kiraya Verenin ilk yazılı talebi üzerine Kiracı tarafından derhal karşılanacaktır.
17) Kiraya Veren vasıtanın üretimini yapmadığından, vasıtanın ya da yedek parçalarının mekanik ya da imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek maddi ve manevi her türlü zarardan ve kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Taraflar, Kiraya Verenin sorumluluğunun aracın kullanıma elverişli şekilde teslimi ve gerekli bakımlarının aksatılmadan yerine getirilmesi ile sınırlı olduğu hususunda mutabıktır.
18) Kiracının bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle aracı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde Kiracı, Kiraya Verenin bahsedilen aracı nerede olursa olsun ve herhangi bir ihbar ve ihtar veya mahkeme kararına gerek olmaksızın derhal geri almak yetkisi olduğunu kabul ve
taahhüt eder. Kiracı aracın Kiraya Veren tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve de harcamaları talep üzerine derhal ödemekle yükümlüdür. Kiraya Veren, aracın geri alınması
sırasında araçta bulunan her türlü nesne veya maddelerin kaybından veya hasarından sorumlu değildir.
19) Kiracı sözleşme süresi sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracın kira süresi ve/veya sözleşmede tanımlanmış kullanıcılar dışında kullanması
ve/veya yasalara aykırı şekilde araç kullanması halinde hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta, teminattan ve yasal haktan istifade edemeyeceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
20) İşbu sözleşmeden doğan damga vergisi ve her türlü masraf Kiracıya aittir.
21) İşbu sözleşme Türkçe ve İngilizce dillerinde düzenlenmiştir. Türkçe ve İngilizce metinler arasında herhangi bir farklılık ve/veya çelişki olması halinde Türkçe metin esas alınacaktır.
22) Kiraya Veren' in, kiralanan aracı takip edebilmesi ve gerektiğinde aracı durdurup iade alabilmesi için kiralanan araçlara araç takip sistemi monte etmiştir. Kiracı, kiraladığı araca araç takip sistemi monte edildiğini, aracın takip edildiğini ve işbu Sözleşmede belirtilen iade tarihinde aracı iade
etmediği takdirde ve/veya sözleşme ilişkisi devam ederken Kiraya Veren tarafından gerekli görülen
hallerde bu sistem kullanılarak aracın yerinin tespit edilebileceğini ve aracın durdurabileceğini bildiğini ve bu hususa muvafakat ettiğini, aracın durdurulması nedeniyle Kiraya Verenden her ne ad ve ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve/veya zarar ziyan talebinde bulunmamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Kiraya Veren, aracı takip etme ve durdurma yetkisini kötüye
kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Söz konusu Araç Takip Sisteminin Kiracıdan
kaynaklanan nedenlerle zarar görmesi, sökülmesi, sökülmeye teşebbüs edilmesi veya herhangi bir şekilde sisteme müdahale edilmesi halinde Kiraya Verenin uğradığı sistemin söküp takma ve cihaz
ücreti de dahil tüm zararları kiracı tarafından derhal karşılanacaktır. Kiracı Araç Takip Sistemine yapılan tüm müdahalelerin işbu Sözleşmenin feshi manasına geldiğini peşinen kabul eder.
23) Kiracı, yukarıda belirtilen bedeller ile sayılanlarla sınırlı olmaksızın işbu genel koşullar, araç teslim ve iade formundan kaynaklanan sair tüm bedellerin herhangi bir izne, hükme ve bildirime gerek
olmaksızın Kiracının kredi kartından sözleşme süresi ile sınırlı olmaksızın, tahsil edilmesini gayri kabili rücu olarak kabul eder. İşbu sözleşme her ne sebeple olursa olsun sona erse veya feshedilse dahi işbu 23. maddesi süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.
24) Yapılan kiralamalarda; kiralama başı farklı kilometre limitleri uygulanmaktadır. 1-4 gün arası
kiralamalar günlük 250 kilometre toplamda 1000 kilometre limit uygulanmaktadır.5 gün ve üzeri kiralamalarda Kiraya Verenin beyan ettiği sınırlar geçerli olacaktır. Kilometre aşımı olması durumunda, aşım bedeli araç grubuna göre hesaplanarak tahsil edilmektedir.
25) HGS kullanımı olduğunda HGS hizmet bedel ile geçiş ücretleri hesaplanarak tahsil edilmektedir.


26) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
A) Taraflar, aksi işbu Sözleşmede yazılı olarak farklı surette kararlaştırılamadığı sürece Sözleşmede tarif edildiği şekilde sunulan Hizmetler ile ilgili kural olarak (i) Kiraya Verenin veri sorumlusu, Kiracının verisi işlenen ilgili kişi; (ii) Kiracının, KİRAYA VEREN personeli tarafından söz konusu araçların kendisine teslimi esnasında paylaşılan personel bilgilerinin yine kendisi tarafından ayrıca işlenmesi halinde Veri İşleyen olduğunu (iii) Kiracınınn tüzel kişi olduğu ve kiralanan aracın şirket çalışanı tarafından kullanıldığı durumda ise Kiracının, KİRAYA VEREN ile akdedilen sözleşme ile aldığı veriler kendi veri tabanında Kiraya verenden bağımsız (emir talimatı olmadan.) bir şekilde tuttuğu ya da işlediği durumların varlığı halinde yalnızca bu nokta ile sınırlı olmak üzere  Veri sorumlusu olduğunu kabul ederler.
B) KİRAYA VEREN, işbu sözleşmenin imzalanması neticesinde verilen hizmet ile ilişkili, gerçek kişi olması halinde Kiracıya, tüzel kişi olması halinde aracın kullanımı bırakılan ilgili kişiye ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesinde azami hassasiyet göstereceğini, işlenen kişisel verilerin ne şekilde ve ne amaçla saklandığına ve korunduğuna dair ilgili kişilerin herhangi bir bilgi talebinde bulunması halinde kanuna uygun şekilde ivedilikle cevap verileceğini, ilgili kişilerin kişisel veri niteliğini haiz tüm bilgilerinin usulüne uygun şekilde saklanmaya devam edeceğini KİRAYA VEREN peşinen kabul ve beyan eder.
c) KİRAYA VEREN, kişisel veriler hususunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca işbu sözleşmeyle iade ettiği kişisel verileri yasaya uygun şekilde işbu Sözleşme'nin imzası, fatura düzenlenmesi, satış, kiralama ve sair sözleşme süreçlerinin takibi, finans ve muhasebe işlemlerinin takibi ve benzeri meşru amaçlarla işler, muhafaza eder ve mevzuata ve şirket tarafından tanzim edilmiş Kişisel verilerin işlenmesine ilişkinPolitika'ya uyumlu bir şekilde meşru amaçlar gözetilerek imha eder ve/veya alenileştirir. KİRAYA VEREN'in; araç, marka, model, plaka, Kiracı, kullanıcı, ek sürücü, kredi kartı vs. gibi bilgileri hizmet aldığı 3. Kişi ve kuruluşlarla sözleşme ve kanuna uygun şekilde paylaşması gizliliğin ihlali olarak değerlendirilemez. KIRACI yahut iade/teslim formunda imzası olan kişi, KİRAYA VEREN'in bu yetkisini peşinen kabul eder. Firmamızın kişisel verilerin korunması hakkında aldığı tedbirler ve kullandığı yöntemler ve amaçlarla ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için "www.editioncarrental.com" adlı web sitemizde yayınlanan aydınlatma metni ve şirket politikasını inceleyebilirsiniz.
d) KİRAYA VEREN, kendisine aktarılan kişisel verileri, tarafların iş ilişkisine konu hizmet kapsamında, Sözleşme ve ilgili hizmetin amacına uygun, işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işleyeceğini, KİRACI'nın yazılı onayı olmaksızın işbu Sözleşmenin ifası gereği yurt içinde ve yurt dışında çalıştığı hizmet sağlayıcıları, iştirakleri, tedarikçileri, uyuşmazlık halinde hukukçuları, şirket hissedarları haricinde gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki hiçbir üçüncü kişi ile hiçbir form ve formatta paylaşmayacağını, anonimleştirme ya da kişisel bilgileri gölgeleme de dahil olmak üzere veriler üzerinde kendisinden beklenilen işi gerçekleştirmek dışında hiçbir işlem yapmayacağını, kendisine temin edilen verileri ilgili hizmetin görülmesi için gerekli olan süre sonuna kadar muhafaza etmeyi, hizmetin tamamlanması ardından saklamak için bir kanuni zorunluluk bulunmayan hallerde kendisinde hiçbir kopyası kalmamak üzere Kiracının yasal sorumluluklar açısından gerekli ve makul talepleri doğrultusunda geri teslim edeceğini ya da dijital ve matbu kopyalarda dahil olmak üzere sileceğini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini ve/veya kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini mevzuatta öngörüldüğü surette önlemek ve mevzuatta öngörüldüğü surette kişisel verilerin muhafazasını sağlamakla yükümlü olduğunu, bu doğrultuda yine mevzuatta öngörüldüğü surette uygun güvenlik düzeyini temin etmeyi, her türlü teknik ve idari tedbirleri alacağını, aksi davranışları halinde bizzat veri sahibi ise Kiracının, ve/veya aracı kullanan ve/veya teslim alan ve/veya teslim eden veri sahibi gerçek kişilerin uğradığı doğrudan ve kesinleşmiş mahkeme kararı ile kanıtlanan zararını kusuru oranında derhal tazmin edeceğini, bilgilerin kusuru sebebi ile ifşası nedeniyle Kiracının zararının büyümemesi için gerekli makul olan tedbirleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
e) KİRACI, kiralanan aracı kendisi haricinde bir başka kişinin kullanımına vermiş ise; ilgili kişiyi, işbu sözleşmenin ifası kapsamında kişisel verilerinin kanunen işleneceğinin gerektiği hususunda aydınlatacaktır. Aydınlatmaması halinde doğan zararlardan KİRACI tek başına sorumlu olacağı gibi Kiraya Verene yöneltilen her türlü idari para cezası ve sair tazminatlar bedellerini kusuru oranında Kiraya Verenin ilk talebi ile kendisine ödeyecektir.
f) KİRACI, KİRAYA VEREN tarafından tedariği sağlanan aracı, kendisine teslim eden çalışan verilerini yukarıda belirtilen aynı şartlar altında mevzuata uygun şekilde işleyecektir. Aksi takdirde veri ihlalinden kaynaklı her türlü idari para cezası ve sair tazminatlardan tek başına sorumlu olacaktır.
g) Tarafların yukarıda belirtilen yükümlülüklere aykırı olarak verileri kullanması, depolaması, işlemesi ve benzeri işlemlere konu etmiş ve onayı olmaksızın teslim etmiş olması, halinde ilgili Kurum ve Kuruluşlar ile üçüncü kişiler tarafından, Taraflardan talep edilebilecek hukuki, cezai, idari ve mali tüm zararlardan, adli ve/veya idari para cezalarından ve/veya üçüncü kişi tazminat7 taleplerinden, hukuki işlemler sebebiyle Taraflar nezdinde doğmuş ve/veya doğacak tüm zararlardan kusurlu Taraf sorumludur. Söz konusu taleplerin kusursuz Tarafa yüklenmesi halinde tüm tazminat, idari ve/veya adli para cezaları kusursuz Taraf tarafından kusurlu Tarafa rücu edilecektir.


27) İşbu sözleşme, karşılıklı iyi niyet ve dayanışma ilkelerine göre tanzim edilmiş olmakla birlikte, arzu edilmemesine rağmen ihtilaf vukuunda, uyuşmazlıkların halinde İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 

WhatsApp Viber call