Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Hakkında Açık Rıza Metni


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI A) Taraflar, aksi işbu Sözleşmede yazılı olarak farklı surette kararlaştırılamadığı sürece Sözleşmede tarif edildiği şekilde sunulan Hizmetler ile ilgili kural olarak (i) Kiraya Verenin veri sorumlusu, Kiracının verisi işlenen ilgili kişi; (ii) Kiracının, KİRAYA VEREN personeli tarafından söz konusu araçların kendisine teslimi esnasında paylaşılan personel bilgilerinin yine kendisi tarafından ayrıca işlenmesi halinde Veri İşleyen olduğunu (iii) Kiracınınn tüzel kişi olduğu ve kiralanan aracın şirket çalışanı tarafından kullanıldığı durumda ise Kiracının, KİRAYA VEREN ile akdedilen sözleşme ile aldığı veriler kendi veri tabanında Kiraya verenden bağımsız(emir talimatı olmadan.) bir şekilde tuttuğu ya da işlediği durumların varlığı halinde yalnızca bu nokta ile sınırlı olmak üzere Veri sorumlusu olduğunu kabul ederler. B) KİRAYA VEREN, işbu sözleşmenin imzalanması neticesinde verilen hizmet ile ilişkili, gerçek kişi olması halinde Kiracıya, tüzel kişi olması halinde aracın kullanımı bırakılan ilgili kişiye ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesinde azami hassasiyet göstereceğini, işlenen kişisel verilerin ne şekilde ve ne amaçla saklandığına ve korunduğuna dair ilgili kişilerin herhangi bir bilgi talebinde bulunması halinde kanuna uygun şekilde ivedilikle cevap verileceğini, ilgili kişilerin kişisel veri niteliğini haiz tüm bilgilerinin usulüne uygun şekilde saklanmaya devam edeceğini KİRAYA VEREN peşinen kabul ve beyan eder. c) KİRAYA VEREN, kişisel veriler hususunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca işbu sözleşmeyle iade ettiği kişisel verileri yasaya uygun şekilde işbu Sözleşme'nin imzası, fatura düzenlenmesi, satış, kiralama ve sair sözleşme süreçlerinin takibi, finans ve muhasebe işlemlerinin takibi ve benzeri meşru amaçlarla işler, muhafaza eder ve mevzuata ve şirket tarafından tanzim edilmiş Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Politika'ya uyumlu bir şekilde meşru amaçlar gözetilerek imha eder ve/veya alenileştirir. KİRAYA VEREN'in; araç, marka, model, plaka, Kiracı, kullanıcı, ek sürücü, kredi kartı vs. gibi bilgileri hizmet aldığı 3. Kişi ve kuruluşlarla sözleşme ve kanuna uygun şekilde paylaşması gizliliğin ihlali olarak değerlendirilemez. KIRACI yahut iade/teslim formunda imzası olan kişi, KİRAYA VEREN'in bu yetkisini peşinen kabul eder. Firmamızın kişisel verilerin korunması hakkında aldığı tedbirler ve kullandığı yöntemler ve amaçlarla ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için "www.editioncarrental.com" adlı web sitemizde yayınlanan aydınlatma metni ve şirket politikasını inceleyebilirsiniz. d) KİRAYA VEREN, kendisine aktarılan kişisel verileri, tarafların iş ilişkisine konu hizmet kapsamında, Sözleşme ve ilgili hizmetin amacına uygun, işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işleyeceğini, KİRACI'nın yazılı onayı olmaksızın işbu Sözleşmenin ifası gereği yurt içinde ve yurt dışında çalıştığı hizmet sağlayıcıları, iştirakleri, tedarikçileri, uyuşmazlık halinde hukukçuları, şirket hissedarları haricinde gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki hiçbir üçüncü kişi ile hiçbir form ve formatta paylaşmayacağını, anonimleştirme ya da kişisel bilgileri gölgeleme de dahil olmak üzere veriler üzerinde kendisinden beklenilen işi gerçekleştirmek dışında hiçbir işlem yapmayacağını, kendisine temin edilen verileri ilgili hizmetin görülmesi için gerekli olan süre sonuna kadar muhafaza etmeyi, hizmetin tamamlanması ardından saklamak için bir kanuni zorunluluk bulunmayan hallerde kendisinde hiçbir kopyası kalmamak üzere Kiracının yasal sorumluluklar açısından gerekli ve makul talepleri doğrultusunda geri teslim edeceğini ya da dijital ve matbu kopyalarda dahil olmak üzere sileceğini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini ve/veya kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini mevzuatta öngörüldüğü surette önlemek ve mevzuatta öngörüldüğü surette kişisel verilerin muhafazasını sağlamakla yükümlü olduğunu, bu doğrultuda yine mevzuatta öngörüldüğü surette uygun güvenlik düzeyini temin etmeyi, her türlü teknik ve idari tedbirleri alacağını, aksi davranışları halinde bizzat veri sahibi ise Kiracının, ve/veya aracı kullanan ve/veya teslim alan ve/veya teslim eden veri sahibi gerçek kişilerin uğradığı doğrudan ve kesinleşmiş mahkeme kararı ile kanıtlanan zararını kusuru oranında derhal tazmin edeceğini, bilgilerin kusuru sebebi ile ifşası nedeniyle Kiracının zararının büyümemesi için gerekli makul olan tedbirleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
WhatsApp Viber call